Aktuálne

Odborný seminár na tému Regeneratívneho poľnohospodárstva (15.6.2023)

15.júna 2023 sa v Bratislave uskutočnil odborný seminár na tému regeneratívneho poľnohospodárstva. Podujatia sa zúčastnili poslanci NRSR, poľnohospodári, zástupcovia ministerstiev, štátnych inštitúcií, odbornej verejnosti i akademickej obce.

Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nestlé Slovensko a v spolupráci s Nadáciou Partnerství (ČR) v r. 2021 začala mapovať prostredie s cieľom zviditeľnenia konceptu regeneratívneho poľnohospodárstva na Slovensku.

„Regeneratívne poľnohospodárstvo je v našich podmienkach inovatívny prístup k pôde a produkcii poľnohospodárskych produktov. Skúsenosti u nás aj v zahraničí ukazujú, že tento prístup okem toho, že je ekonomicky zmysluplný, vedie k zásadnému zlepšeniu kvality pôdy a vďaka návratu mikroorganizmov do pôdy v nej dokáže viazať aj významné množstvo uhlíka. To je dôležité v kontexte klimatickej krízy, ktorá má na spoločnosť stále zásadnejšie dopady,“ uvádza Peter Medveď, riaditeľ Nadácie Ekopolis.

Dlhodobým cieľom je podpora diskusie o udržateľnom využívaní krajiny a opatreniach na zvýšenie jej odolnosti voči negatívnym dôsledkom zmeny klímy. Jednou z aktivít tejto spolupráce bolo aj zrealizovanie odborného semináru s podtitulom „Regeneratívne poľnohospodárstvo: Odpoveď na klimatickú zmenu a globálnu krízu?“, ktorý sa  konal 15. júna 2023 v Bratislave.

Cieľom prvého bloku bolo oboznámiť poslancov, farmárov a odbornú verejnosť s regeneratívnym poľnohospodárstvom – čo sú jeho hlavné princípy, aké benefity prináša pre kvalitu pôdy, životné prostredie a poľnohospodárov. Prednášajúcimi bol Ladislav Miko, popredný pôdny mikrobiológ, poradca ministra životného prostredia Českej republiky a Ľubomír Marhavý zo spoločnosti Biopratex s.r.o., ambasádor zdravej pôdy, poradca a poskytovateľ služieb v regeneratívnom poľnohospodárstve.

Ladislav Miko vo svojej prednáške pútavým spôsobom vysvetlil zákonitosti pôdneho života a potreby existencie drobných, pre naše oči neviditeľných organizmov, od ktorých závisí kvalita pôdy a produkcia potravín: „Len živá pôda je zdravá a môže dlhodobo fungovať a zabezpečiť, čo od nej človek očakáva a potrebuje. Regeneratívne poľnohospodárstvo je skvelou cestou ako toho dosiahnuť, a to aj na pôdach degradovaných príliš intenzívnym využívaním.“

Druhý blok semináru priblížil tému regeneratívneho poľnohospodárstva v širších súvislostiach, a to z hľadiska prínosu pre poľnohospodárov i spoločnosť. Túto problematiku predniesol Rostislav Mátl zo spoločnosti DVP Agro a.s. a Martina Šilhánová zo spoločnosti  Nestlé. Rostislav Mátl priblížil svoje skúsenosti poľnohospodára, ktorý vo svojom podniku na 1 400 ha úspešne využíva princípy regeneratívneho poľnohospodárstva. Tie postupne zavádza od roku 2019. Za hlavné ekologické výhody, ktoré vo svojom podniku dosiahli, pokladá koniec veternej a vodnej erózie, zadržovanie vody v krajine, až 10 násobné zvýšenie rýchlosti vsakovania vody a celkové zvýšenie kvality pôdy na obhospodarovaných poliach.

Vďaka týmto opatreniam dosiahli minimálne náklady na priemyselné hnojivá, v roku 2022 o 20 % znížené náklady na prípravky na ochranu rastlín a o 25 % znížené náklady na naftu (po ukončení strip-till a prechode na no-till  očakávaná úspora až 45 %). Ako uviedol, „regeneratívne poľnohospodárstvo vedie k stabilným a vyšším ziskom (o 20 až 40 %). A nielen to, máme z toho väčšiu radosť, väčšiu slobodu a menej stresu.“

Prezentácie lektorov:

Aktuálne

Regeneratívne poľnohospodárstvo na Slovensku – exkurzia a okrúhly stôl v Krakovanoch (21.9.2022)

Nový program Pre pôdu z dielne Nadácie Ekopolis podporuje diskusiu odborníkov o udržateľnom využívaní poľnohospodárskej krajiny a opatreniach na zvýšenie jej odolnosti. V stredu 21. septembra sa uskutočnila exkurzia na farme Krakovany-Stráže pre odborníkov a odborníčky z praxe, ktorí spolu so zaujímavými hosťami debatovali aj za okrúhlym stolom.

V rámci Programu pre pôdu sme publikovali analýzu regeneratívneho poľnohospodárstva, z ktorej vyplynuli odporúčania, ako i zistenie, že tento koncept je na Slovensku málo rozšírený. Najviac skúseností z uplatňovania princípov tohto udržateľného spôsobu obhospodarovania pôdy majú práve v poľnohospodárskom družstve v Krakovanoch-Stráže, preto sme sa rozhodli spolupracovať aj v rámci podujatia Deň živej pôdy a priniesť vlastný program v podobe exkurzie a debaty s odborníkmi,“ hovorí programový manažér z Nadácie Ekopolis, Martin Gálik.

Prvou časťou programu bola exkurzia v teréne, ktorú viedol Ľubomír Marhavý z firmy Biopratex. Ten na pôdnej sonde ukázal účastníkom, aký vplyv na zdravie a úrodnosť pôdy má bezorebné hospodárenie (no-till hospodárenie). Práve bezorebný postup obrábania pôdy je jeden z pilierov regeneratívneho poľnohospodárstva.

Následnej diskusie za okrúhlym stolom sa zúčastnili štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Martin Kováč, predseda Poľnohospodárskeho  družstva Krakovany-Stráže, Robert Dohál, Jaroslav Jankovič zo Slovenskej agrolesníckej asociácie a Martina Šilhánová, manažérka pre udržateľnosť zo spoločnosti  Nestlé. Spolu s účastníkmi z verejného sektora, farmármi a poľnohospodármi, ako i zástupcami firiem i občianskych organizácií debatovali o potrebách jednotlivých sektorov  a výzvach, ktorým čelíme.

„Regeneratívne poľnohospodárstvo je veľmi potrebná a perspektívna oblasť poľnohospodárstva. Dnešná diskusia bola veľmi podnetná, pretože tu bolo veľa partnerov, subjektov a osobností z rôznych sektorov. Som veľmi rád, že práve na pôde poľnohospodárskeho družstva v Krakovanoch vidieť určitý príklad regeneratívneho poľnohospodárstva, hlavne čo sa týka bezorbových metód a postupov. Aj počas tejto diskusie sa ukázala ako kľúčová výmena skúseností – ako je potrebné zlepšiť poradenstvo, zavádzať inovácie a odstraňovať bariéry, ktoré bránia v prekonávaní predsudkov. Práve dnešné stretnutie poukázalo na tie veci, ktoré nás ešte len čakajú, sú perspektívne a veľmi dôležité,“ uviedol Martin Kováč, štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Sme si vedomí, že pre úspešný a udržateľný rozvoj našej spoločnosti je treba robiť zásadné  kroky vo vzťahu k zmene klímy už dnes. Takmer dve tretiny našich emisií pochádzajú z poľnohospodárstva. Z tohto  dôvodu  má regeneratívne poľnohospodárstvo strategický význam na našej ceste k nulovým čistým emisiám,“ doplnila Martina Šilhánová zo spoločnosti  Nestlé.

Dokumenty na stiahnutie

Regeneratívne poľnohospodárstvo a agrolesníctvo – Analýza súčasnej situácie na Slovensku (skrátená verzia)

Videá

Regenerative Agriculture Healing The World

Ray Archuleta, world renowned soil scientist and rancher from Missouri talks about using Regenerative Agriculture as a means of healing the world.

Soil is a living organism

Pôda je živý organizmus. Vysvetľujúci film o tom, prečo je dôležité mať zdravú pôdu a ako to dosiahnuť.

Proč na půdě záleží?

Seznamte se s půdními celebritami: žížalami, houbami, bakteriemi a dalšími živočichy, kteří pro nás vytváří živou a zdravou půdu. Jak to dělají a jak jim můžete pomoct i vy se dovíte v tomto krátkém videu. 

Sucho začíná tam, kde končí život v půdě

Přednáška Ing. Jaroslava Záhory o dialogu, který probíhá mezi kořeny rostlin a půdou a o nezbytnosti tento dialog podporovat šetrným hospodařením.

Voda pro půdu a půda pro vodu

Ve druhé části přednášky (Sucho – výzva ke změně hospodaření) se Jaroslav Záhora věnuje souvislostem mezi schopností půdy zadržovat vodu a životem v půdě.

Sucho - výzva ke změně hospodaření

Přednáška Jaroslava Záhory navazuje na předchozí – Sucho začíná tam, kde končí život v půdě – a je zaměřena na nové přístupy k hospodaření s ornou půdou.

What is Regenerative Agriculture?

Regenerative agriculture is an effective way to restore biodiversity and stabilize the climate, but what exactly is it? This video explores three different regenerative practices that have great potential both in food production and in healing the land.

Krajina v našich rukách

Má nějakou souvislost boj proti suchu a kvalita zemědělské půdy? Chováme se dobře k našemu národnímu bohatství, kterým půda je? Co je potřeba udělat, aby kvalita půdy neklesala, abychom o půdu nepřicházeli? Je to jen věcí zemědělců a vlastníků půdy? Na to všechno odpovídá čtvrtý a zatím poslední díl pořadu Krajina v našich rukou.

How to green the world's deserts and reverse climate change

„Desertification is a fancy word for land that is turning to desert,“ begins Allan Savory in this quietly powerful talk. And terrifyingly, it’s happening to about two-thirds of the world’s grasslands, accelerating climate change and causing traditional grazing societies to descend into social chaos.

Prednáška Ladislav Miko

Ladislav Miko vo svojej prednáške pútavým spôsobom vysvetlil zákonitosti pôdneho života a potreby existencie drobných, pre naše oči neviditeľných organizmov, od ktorých závisí kvalita pôdy a produkcia potravín.

Prednáška Ľubomír Marhavý

Ľubomír Marhavý sa vo svojej prednáške venoval Regeneratívnemu poľnohospodárstvu a jeho princípom, ktoré sú kľúčovým nástrojom pre elimináciu negatívnych dopadov, nielen čo sa týka mikroklímy v krajine, ale aj trvalo udržateľnej produkcie zdravšej a nutrične bohatšej stravy.

Prednáška Rostislav Mátl

Rostislav Mátl priblížil svoje skúsenosti poľnohospodára, ktorý vo svojom podniku na 1 400 ha úspešne využíva od roku 2019 princípy regeneratívneho poľnohospodárstva.

Odkazy na články

Ako nám s klimatickou zmenou môže pomôcť pôda

V rámci agrosektora sa najviac emisií skleníkových plynov tvorí pri práci na pôde. „Postupy využívané na Slovensku nie sú z pohľadu udržateľnosti optimálne,“ hovorí výskumníčka. Pre zvýšenie množstva uhlíka v pôde by slovenskí farmári mali používať viac maštaľného hnoja, zmeniť osevné postupy a polia orať citlivejšie. Tento článok je súčasťou Špeciálu: Zmena musí vyrásť z pôdy

Chýbajúca živočíšna výroba zhoršuje stav pôdy

Stav pôdnej biodiverzity v českej krajine je vinou intenzívnej poľnohospodárskej produkcie veľmi zlý. Pôda stratila kvôli veľkému obmedzeniu vstupu organickej hmoty schopnosť zadržiavať vodu a živiny. Na konferencii Fórum pre budúcnosť poľnohospodárstva a lesníctva v Prahe to povedal bývalý český minister životného prostredia, biológ a terajší poradca na ministerstve životného prostredia Ladislav Miko.

Environmentálne výhody pri zachovaní produktivity

Najnovší výskum v USA a Spojenom kráľovstve naznačuje, že regeneračný systém pasenia hovädzieho mäsa, ktorý testujú v rámci britskej FAI farms, v spojení s McDonalds Veľká Británia a Írsko, ponúka značný potenciál na dosiahnutie priaznivých účinkov na životné prostredie pri zachovaní produktivity.

Rozhovor – Pôda: živý poklad pod našimi nohami

Pôda je oveľa viac než neživý piesok a naplaveniny. Je plná života, od mikroskopických organizmov po väčšie cicavce, ktoré sa navzájom ovplyvňujú v rovnako bohatom počte mikrobiotopov. Ich interakcie nám poskytujú jedlo a vlákninu, čistú vodu, čisté ovzdušie a priemyselné procesy bez syntetických chemikálií a dokonca nám môžu poskytnúť liek na mnohé choroby.

Strácame pôdu pod nohami

Aj v susednom Česku sa boria s obdobnými problémami. Z českých polí zmizne kvôli erózii 21 miliónov tonn ornice ročne. To je, ako by sme si nechali každý rok odviezť z polí 1 a pol milióna tatroviek naložených tou najúrodnejšou vrstvou pôdy, ktorej obnova bude trvať stovky rokov. Také množstvo ornice predstavuje finančnú stratu 4,2 miliardy českých korún. Na vine je zlé hospodárenie s pôdou. Spoločne to môžeme zmeniť.

Menu