Čo znamená Silopasture agroforestry?

Druhý významný agrolesnícky systém predstavuje chov zvierat v kombinácii s pestovaním drevín na jednom mieste. Dreviny, či už kríky alebo stromy pestované na ornej pôde alebo trvalých trávnych porastoch vytvárajú výborné životné podmieky pre chov hospodárskych zvierat.

Silvopastevné systémy poskytujú zvieratám okrem kvalitnej paše aj úkryt pred nepriaznivými vplyvmi počasia a blahodarný tieň v letných mesiacoch. Takto vytvorené welfare podmienky sa zákonite premietnu aj do kvality produkcie v živočíšnej výrobe. Dreviny v tomto systéme navyše môžu poskytovať poľnohospodárovi ďalší príjem v podobe produkcie drevnej hmoty alebo ovocia. Do tejto skupiny môžeme zaradiť, popri chove hovädzieho dobytka, koní, oviec, hydiny a iných hospodárskych zvierat, aj chov včiel.

V podmienkach Slovenska zatiaľ nemáme veľa skúseností s takýmito systémami. Napríklad vo Veľkej Británii sú silvopastevné systémy zvyčajne také, v ktorých sa stromy vysádzajú v širokých rozostupoch na spásaných pastvinách. Takéto systémy by mohli potenciálne znížiť poľnohospodársku produkciu z dlhodobého hľadiska, ale ak existuje dostatočná harmónia medzi požiadavkami stromov a tráv na svetlo, vodu a živiny, celková produkcia krmovín a dreva môže byť spolu vyššia ako v prípade stromov a krmovín pestovaných na ekvivalentne rovnako veľkých plochách v podobe monokultúry. Tamojšie výskumy (EU AGROFORWARD) v horských a nížinných oblastiach preukázali, že deväť rokov po vysadení stromov v množstve 400 kusov na hektár (spon 5 m x 5 m) nedošlo k zníženiu poľnohospodárskej produkcie. Ukázalo sa tiež, že silopastorálne systémy zvyšujú počet druhov prízemného hmyzu a počet druhov vtákov v porovnaní s konvenčne spásanými pastvinami. Možno teda očakávať zvýšenú diverzitu životného prostredia.

Menu