PODUJATIA

Odborný seminár na tému Regeneratívneho poľnohospodárstva (15.6.2023)

15.júna 2023 sa v Bratislave uskutočnil odborný seminár na tému regeneratívneho poľnohospodárstva. Podujatia sa zúčastnili poslanci NRSR, poľnohospodári, zástupcovia ministerstiev, štátnych inštitúcií, odbornej verejnosti i akademickej obce.

Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nestlé Slovensko a v spolupráci s Nadáciou Partnerství (ČR) v r. 2021 začala mapovať prostredie s cieľom zviditeľnenia konceptu regeneratívneho poľnohospodárstva na Slovensku.

„Regeneratívne poľnohospodárstvo je v našich podmienkach inovatívny prístup k pôde a produkcii poľnohospodárskych produktov. Skúsenosti u nás aj v zahraničí ukazujú, že tento prístup okem toho, že je ekonomicky zmysluplný, vedie k zásadnému zlepšeniu kvality pôdy a vďaka návratu mikroorganizmov do pôdy v nej dokáže viazať aj významné množstvo uhlíka. To je dôležité v kontexte klimatickej krízy, ktorá má na spoločnosť stále zásadnejšie dopady,“ uvádza Peter Medveď, riaditeľ Nadácie Ekopolis.

Dlhodobým cieľom je podpora diskusie o udržateľnom využívaní krajiny a opatreniach na zvýšenie jej odolnosti voči negatívnym dôsledkom zmeny klímy. Jednou z aktivít tejto spolupráce bolo aj zrealizovanie odborného semináru s podtitulom „Regeneratívne poľnohospodárstvo: Odpoveď na klimatickú zmenu a globálnu krízu?“, ktorý sa  konal 15. júna 2023 v Bratislave.

Cieľom prvého bloku bolo oboznámiť poslancov, farmárov a odbornú verejnosť s regeneratívnym poľnohospodárstvom – čo sú jeho hlavné princípy, aké benefity prináša pre kvalitu pôdy, životné prostredie a poľnohospodárov. Prednášajúcimi bol Ladislav Miko, popredný pôdny mikrobiológ, poradca ministra životného prostredia Českej republiky a Ľubomír Marhavý zo spoločnosti Biopratex s.r.o., ambasádor zdravej pôdy, poradca a poskytovateľ služieb v regeneratívnom poľnohospodárstve.

Ladislav Miko vo svojej prednáške pútavým spôsobom vysvetlil zákonitosti pôdneho života a potreby existencie drobných, pre naše oči neviditeľných organizmov, od ktorých závisí kvalita pôdy a produkcia potravín: „Len živá pôda je zdravá a môže dlhodobo fungovať a zabezpečiť, čo od nej človek očakáva a potrebuje. Regeneratívne poľnohospodárstvo je skvelou cestou ako toho dosiahnuť, a to aj na pôdach degradovaných príliš intenzívnym využívaním.“

Druhý blok semináru priblížil tému regeneratívneho poľnohospodárstva v širších súvislostiach, a to z hľadiska prínosu pre poľnohospodárov i spoločnosť. Túto problematiku predniesol Rostislav Mátl zo spoločnosti DVP Agro a.s. a Martina Šilhánová zo spoločnosti  Nestlé. Rostislav Mátl priblížil svoje skúsenosti poľnohospodára, ktorý vo svojom podniku na 1 400 ha úspešne využíva princípy regeneratívneho poľnohospodárstva. Tie postupne zavádza od roku 2019. Za hlavné ekologické výhody, ktoré vo svojom podniku dosiahli, pokladá koniec veternej a vodnej erózie, zadržovanie vody v krajine, až 10 násobné zvýšenie rýchlosti vsakovania vody a celkové zvýšenie kvality pôdy na obhospodarovaných poliach.

Vďaka týmto opatreniam dosiahli minimálne náklady na priemyselné hnojivá, v roku 2022 o 20 % znížené náklady na prípravky na ochranu rastlín a o 25 % znížené náklady na naftu (po ukončení strip-till a prechode na no-till  očakávaná úspora až 45 %). Ako uviedol, „regeneratívne poľnohospodárstvo vedie k stabilným a vyšším ziskom (o 20 až 40 %). A nielen to, máme z toho väčšiu radosť, väčšiu slobodu a menej stresu.“

Prezentácie lektorov:

Regeneratívne poľnohospodárstvo na Slovensku – exkurzia a okrúhly stôl v Krakovanoch (21.9.2022)

Nový program Pre pôdu z dielne Nadácie Ekopolis podporuje diskusiu odborníkov o udržateľnom využívaní poľnohospodárskej krajiny a opatreniach na zvýšenie jej odolnosti. V stredu 21. septembra sa uskutočnila exkurzia na farme Krakovany-Stráže pre odborníkov a odborníčky z praxe, ktorí spolu so zaujímavými hosťami debatovali aj za okrúhlym stolom.

V rámci Programu pre pôdu sme publikovali analýzu regeneratívneho poľnohospodárstva, z ktorej vyplynuli odporúčania, ako i zistenie, že tento koncept je na Slovensku málo rozšírený. Najviac skúseností z uplatňovania princípov tohto udržateľného spôsobu obhospodarovania pôdy majú práve v poľnohospodárskom družstve v Krakovanoch-Stráže, preto sme sa rozhodli spolupracovať aj v rámci podujatia Deň živej pôdy a priniesť vlastný program v podobe exkurzie a debaty s odborníkmi,“ hovorí programový manažér z Nadácie Ekopolis, Martin Gálik.

Prvou časťou programu bola exkurzia v teréne, ktorú viedol Ľubomír Marhavý z firmy Biopratex. Ten na pôdnej sonde ukázal účastníkom, aký vplyv na zdravie a úrodnosť pôdy má bezorebné hospodárenie (no-till hospodárenie). Práve bezorebný postup obrábania pôdy je jeden z pilierov regeneratívneho poľnohospodárstva.

Následnej diskusie za okrúhlym stolom sa zúčastnili štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Martin Kováč, predseda Poľnohospodárskeho  družstva Krakovany-Stráže, Robert Dohál, Jaroslav Jankovič zo Slovenskej agrolesníckej asociácie a Martina Šilhánová, manažérka pre udržateľnosť zo spoločnosti  Nestlé. Spolu s účastníkmi z verejného sektora, farmármi a poľnohospodármi, ako i zástupcami firiem i občianskych organizácií debatovali o potrebách jednotlivých sektorov  a výzvach, ktorým čelíme.

„Regeneratívne poľnohospodárstvo je veľmi potrebná a perspektívna oblasť poľnohospodárstva. Dnešná diskusia bola veľmi podnetná, pretože tu bolo veľa partnerov, subjektov a osobností z rôznych sektorov. Som veľmi rád, že práve na pôde poľnohospodárskeho družstva v Krakovanoch vidieť určitý príklad regeneratívneho poľnohospodárstva, hlavne čo sa týka bezorbových metód a postupov. Aj počas tejto diskusie sa ukázala ako kľúčová výmena skúseností – ako je potrebné zlepšiť poradenstvo, zavádzať inovácie a odstraňovať bariéry, ktoré bránia v prekonávaní predsudkov. Práve dnešné stretnutie poukázalo na tie veci, ktoré nás ešte len čakajú, sú perspektívne a veľmi dôležité,“ uviedol Martin Kováč, štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Sme si vedomí, že pre úspešný a udržateľný rozvoj našej spoločnosti je treba robiť zásadné  kroky vo vzťahu k zmene klímy už dnes. Takmer dve tretiny našich emisií pochádzajú z poľnohospodárstva. Z tohto  dôvodu  má regeneratívne poľnohospodárstvo strategický význam na našej ceste k nulovým čistým emisiám,“ doplnila Martina Šilhánová zo spoločnosti  Nestlé.

Menu