Odborný seminár na tému Regeneratívneho poľnohospodárstva (jún 2023)

Odborný seminár na tému Regeneratívneho poľnohospodárstva (jún 2023)

15.júna 2023 sa v Bratislave uskutočnil odborný seminár na tému regeneratívneho poľnohospodárstva. Podujatia sa zúčastnili poslanci NRSR, poľnohospodári, zástupcovia ministerstiev, štátnych inštitúcií, odbornej verejnosti i akademickej obce.

Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nestlé Slovensko a v spolupráci s Nadáciou Partnerství (ČR) v r. 2021 začala mapovať prostredie s cieľom zviditeľnenia konceptu regeneratívneho poľnohospodárstva na Slovensku.

„Regeneratívne poľnohospodárstvo je v našich podmienkach inovatívny prístup k pôde a produkcii poľnohospodárskych produktov. Skúsenosti u nás aj v zahraničí ukazujú, že tento prístup okem toho, že je ekonomicky zmysluplný, vedie k zásadnému zlepšeniu kvality pôdy a vďaka návratu mikroorganizmov do pôdy v nej dokáže viazať aj významné množstvo uhlíka. To je dôležité v kontexte klimatickej krízy, ktorá má na spoločnosť stále zásadnejšie dopady,“ uvádza Peter Medveď, riaditeľ Nadácie Ekopolis.

Dlhodobým cieľom je podpora diskusie o udržateľnom využívaní krajiny a opatreniach na zvýšenie jej odolnosti voči negatívnym dôsledkom zmeny klímy. Jednou z aktivít tejto spolupráce bolo aj zrealizovanie odborného semináru s podtitulom „Regeneratívne poľnohospodárstvo: Odpoveď na klimatickú zmenu a globálnu krízu?“, ktorý sa  konal 15. júna 2023 v Bratislave.

Cieľom prvého bloku bolo oboznámiť poslancov, farmárov a odbornú verejnosť s regeneratívnym poľnohospodárstvom – čo sú jeho hlavné princípy, aké benefity prináša pre kvalitu pôdy, životné prostredie a poľnohospodárov. Prednášajúcimi bol Ladislav Miko, popredný pôdny mikrobiológ, poradca ministra životného prostredia Českej republiky a Ľubomír Marhavý zo spoločnosti Biopratex s.r.o., ambasádor zdravej pôdy, poradca a poskytovateľ služieb v regeneratívnom poľnohospodárstve.

Ladislav Miko vo svojej prednáške pútavým spôsobom vysvetlil zákonitosti pôdneho života a potreby existencie drobných, pre naše oči neviditeľných organizmov, od ktorých závisí kvalita pôdy a produkcia potravín: „Len živá pôda je zdravá a môže dlhodobo fungovať a zabezpečiť, čo od nej človek očakáva a potrebuje. Regeneratívne poľnohospodárstvo je skvelou cestou ako toho dosiahnuť, a to aj na pôdach degradovaných príliš intenzívnym využívaním.“

Druhý blok semináru priblížil tému regeneratívneho poľnohospodárstva v širších súvislostiach, a to z hľadiska prínosu pre poľnohospodárov i spoločnosť. Túto problematiku predniesol Rostislav Mátl zo spoločnosti DVP Agro a.s. a Martina Šilhánová zo spoločnosti  Nestlé. Rostislav Mátl priblížil svoje skúsenosti poľnohospodára, ktorý vo svojom podniku na 1 400 ha úspešne využíva princípy regeneratívneho poľnohospodárstva. Tie postupne zavádza od roku 2019. Za hlavné ekologické výhody, ktoré vo svojom podniku dosiahli, pokladá koniec veternej a vodnej erózie, zadržovanie vody v krajine, až 10 násobné zvýšenie rýchlosti vsakovania vody a celkové zvýšenie kvality pôdy na obhospodarovaných poliach.

Vďaka týmto opatreniam dosiahli minimálne náklady na priemyselné hnojivá, v roku 2022 o 20 % znížené náklady na prípravky na ochranu rastlín a o 25 % znížené náklady na naftu (po ukončení strip-till a prechode na no-till  očakávaná úspora až 45 %). Ako uviedol, „regeneratívne poľnohospodárstvo vedie k stabilným a vyšším ziskom (o 20 až 40 %). A nielen to, máme z toho väčšiu radosť, väčšiu slobodu a menej stresu.“

Prezentácie lektorov:

Ďaľšie články

Výsadby alejí na poľnohospodárskej pôde

Nadácia Ekopolis v spolupráci a s podporou Plzeňského Prazdroja Slovensko realizovala na jar tohto roku 3 výsadby alejí na poľnohospodárskej pôde. Tieto výsadby sú jedným z mnohých typov agrolesníckych systémov, ktoré sú prospešné nielen…
Menu