Biodiverzita predstavuje základný pilier života. Je pre ľudí nevyhnutná z environmentálnych dôvodov aj z dôvodov ochrany klímy. Biodiverzita je životne dôležitá pre ochranu zdravia ľudí a podporu nášho hospodárstva. Znepokojujúco rýchlo však klesá: podľa vedcov každý deň vyhynie približne 200 druhov. Biodiverzita plní životne dôležitú funkciu pri zabezpečovaní toho, aby ľudia mali čo jesť, piť a aby mohli dýchať čistý vzduch. Zohráva dôležitú úlohu pri udržiavaní rovnováhy v prírode. Má zásadný význam pre životné prostredie a boj proti zmene klímy. A je nevyhnutná pre naše zdravie a prevenciu šírenia infekčných chorôb.

Biodiverzita je kľúčová aj pre hospodárstvo. Podľa Svetového ekonomického fóra závisí od prírodného prostredia a jeho zdrojov takmer polovica celosvetového HDP (približne 40 biliónov EUR). Najväčšie hospodárske odvetvia (stavebníctvo, poľnohospodárstvo a výroba potravín a nápojov) sú vysoko závislé od prírody a spoločne v rámci celosvetového hospodárstva vytvárajú takmer 7,3 bilióna EUR.

Stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030

V rámci stratégie EÚ pre biodiverzitu sa do roku 2030 majú uskutočniť tieto hlavné opatrenia:

  • vytvorenie chránených území na aspoň 30 % pevniny a mora EÚ, čím sa rozšíria existujúce oblasti sústavy Natura 2000
  • obnova degradovaných ekosystémov v celej EÚ do roku 2030 prostredníctvom súboru konkrétnych záväzkov a opatrení vrátane zníženia využívania a rizík pesticídov o 50 % do roku 2030 a výsadby 3 miliárd stromov v celej EÚ
  • vyčlenenie 20 miliárd EUR ročne na ochranu a podporu biodiverzity prostredníctvom finančných prostriedkov EÚ a vnútroštátneho a súkromného financovania
  • vytvorenie ambiciózneho globálneho rámca pre biodiverzitu Cieľom EÚ je ísť v tejto súvislosti na celosvetovej úrovni príkladom.

Prečo je biodiverzita dôležitá?

Biodiverzita je výsledkom evolúcie trvajúcej 3,8 miliárd rokov a ľudstvo bez nej nemôže prežiť. Z prírody čerpáme mnoho základných zdrojov vrátane potravín, stavebného materiálu, tepla, textílií alebo aktívnych prísad v medicíne. Príroda okrem toho zabezpečuje ďalšie základné životné funkcie, od opeľovania rastlín, cez čistenie ovzdušia, vody a pôdy až po predchádzanie záplavám. Život vo forme, ktorú poznáme, by bol bez týchto základných materiálov a služieb nemožný. Bohužiaľ, príliš často zabúdame na to, čo nám príroda dáva.

V našej priemyselnej spoločnosti sa biodiverzita považuje za samozrejmosť a chápe sa ako niečo, čo je zadarmo a trvá večne. V skutočnosti však vytvárame na prírodu čoraz väčší tlak a mnohé ľudské činnosti predstavujú vážnu hrozbu pre existenciu mnohých druhov. Zoznam činností, ktorými sa vytvára tlak na biodiverzitu, je dlhý a patrí doň ničenie a rozdrobovanie biotopov; znečisťovanie ovzdušia, vody a pôdy; príliš intenzívny rybolov a nadmerné využívanie zdrojov, lesov a pôdy; zavádzanie druhov, ktoré sú cudzie v danom prostredí; a vypúšťanie čoraz väčšieho objemu skleníkových plynov, ktoré spôsobujú globálne otepľovanie (MPaRV SR). K zachovaniu a zvyšovaniu biodiverzity významnou mierou prispieva regeneratívne poľnohospodárstvo a agrolesníctvo.

Menu