Rotácia plodín je v regeneratívnom poľnohospodárstve zložitejšia. Nie každá medziplodina vyhovuje následne pestovanej hlavnej plodine. Do úvahy je potrebné zobrať napr. podmienky pri sejbe, rozvinutie porastu medziplodiny, alebo možné problémy pri jej likvidácii, jej nevymrznutie pri jarnej sejbe atď. Ďalej je nevyhnutné zohľadniť fixovanie dusíka medziplodinou a jeho pomalšie spätné uvoľňovanie, ktoré nemusí vyhovovať plodinám náročným na dusík. Rotácia plodín teda kladie vyššie nároky na plánovanie osevného postupu, väčšiu ochotu a prispôsobivosť agronóma.

Striedanie plodín je jednou z najstarších a najúčinnejších stratégií pre reguláciu chorôb a škodcov prenášaných v pôde. Konečný výsledok – vyšší ekonomický zisk však do značnej miery závisí na výbere, početnosti a poradí plodín, prispôsobených na miestne podmienky a integráciu ďalších operácií v navrhovanom osevnom postupe. Striedanie plodín je základom pre kontrolu škodcov a chorôb. Pri dobrom striedaní plodín je zdravie pôdy dlhodobo udržiavané a choroby aj tlak škodcov sú udržiavané na nízkej úrovni, čo vedie k dostatočnému výnosu vysokokvalitných plodín. Ďalšími dôvodmi pre použitie vhodného striedania plodín je zachovanie dobrej úrodnosti a štruktúry pôdy.

Každý rok je úlohou pestovať plodiny v množstve potrebnom na zabezpečenie ziskovosti poľnohospodárskeho podniku, pri zabezpečení kvality pôdy pre dlhodobú produktivitu. Ďalšou výzvou pri plánovaní osevných postupov je preventívna ochrana proti špecifickým škodcom a chorobám pri súčasnej eliminácii rizík spojených s možnosťou ich podpory nevhodným sledom plodín. Z toho dôvodu musia byť dobre zvážené hostiteľské a nehostiteľské plodiny pri plánovaní (Saskia Houben et al.).

Menu