Čo je agrolesníctvo?

Agrolesníctvo predstavuje také systémy hospodárenia na pôde, pri ktorých sa na jednej ploche zámerne kombinuje poľnohospodárska produkcia (rastlinná a/alebo živočíšna) s pestovaním drevín (lesných a/alebo ovocných stromov a/alebo krovín).

Agrolesníctvo môžeme definovať aj ako návrat drevín do poľnohospodársky obhospodarovanej krajiny. Kombináciou klasickej rastlinnej výroby, čiže pestovania poľných plodín s drevinami, ako neoodeliteľnej súčasti týchto systémov, získame na ploche väčší celkový výnos, ako keby jednotlivé časti systému boli pestované oddelene na rovnakej ploche. Okrem ekonomického efektu je ich najväčšími prínosom plnenie mnohých ekosystémových služieb, ktoré plynú z tohto spojenia. Podľa zahraničných autorov sa agrolesnícke systémy členia do niekoľkých hlavných typov. Pre slovenské podmienky sú najvýznamnejšie prve tri z nich (Gálik, 2022):

 

Súvisiace témy:
Staré odrody ovocných drevín pre agrolesníctvo

Agrolesníctvo je v štátoch západnej Európy a v iných krajinách sveta, na rozdiel od Slovenska, už známym pojmom. Pozitívny vplyv agrolesníckych systémov skúmajú mnohí vedci a poľnohospodári na experimentálnych plochách, ale aj v plnej prevádzke vlastných poľnohospodárskych podnikov. Ich doterajšie výsledky hovoria o vysoko pozitívnom vplyve nielen na samotnú produkciu, ale predovšetkým na životné prostredie v podobe zmierňovania negatívnych dopadov klimatickej zmeny.

Podľa súčasnej odbornej literatúry a zaužívanej praxe sa v poľnohospodárskych podnikoch na rovinách Slovenska považuje za optimálnu veľkosť pôdnych celkov výmera 50 ha, za minimálnu veľkosť 20 ha a maximálnu 75 ha. Z tejto perspektívy sú  pozemky menšie ako 5 ha považované z hľadiska obrábania za veľmi málo efektívne. Známy je aj súčasný trend, a to nielen na Slovensku, že na takýchto veľkých pôdnych celkoch sa pestujú a navzájom rotujú plodiny, ako sú kukurica, repka olejná, slnečnica a obilniny. Týmto spôsobom vznikajú na našich poliach niekoľkohektárové monokultúry, ktoré doslova zabíjajú biodiverzitu a spôsobujú ďalšie ekologické škody, ako je napríklad vodná a veterná erózia, kontaminácia vody a pôdy chemickými postrekmi a priemyselnými hnojivami, znižovanie organickej zložky pôdy, sucho a mnohé iné negatíva.

Pozitívny vplyv agrolesníctva na životné prostredie

Filozofia agrolesníctva ide presne opačným smerom pričom hlavnú úlohu tu zohrávajú dreviny. Tie svojím mohutným koreňovým systémom získavajú živiny a vodu z väčších hĺbok pôdneho profilu a následne opadom listov obohacujú povrchové vrstvy pôdy o organickú hmotu. Netreba zdôrazňovať, že remízky, alebo aleje stromov sú výborné vetrolamy, ktoré zároveň svojou korunou priaznivo ovplyvňujú mikroklímu vo svojej blízkosti. V najhorúcejšom období roka znižujú teplotu vzduchu pod svojimi korunami až o niekoľko stupňov Celzia a súčasne zvyšujú vzdušnú vlhkosť. Taktiež vytvárajú priaznivé prostredie pre hniezdenie vtáctva a výskyt užitočného hmyzu, ktoré sú neoceniteľnými pomocníkmi v biologickom boji proti  škodcom kultúrnych plodín. Stromy sú teda dôležitým a veľmi účinným nástrojom na dosiahnutie ekologickej rovnováhy.

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že výsadbou drevín na ornej pôde prichádzame o produkčnú plochu. Je pravdou, že z hektára sa samozrejme dopestuje menšia produkcia poľných plodín, ale farmár hospodáriaci v agrolesníckych systémoch počíta aj s produkciou drevín, či už v podobe biomasy, alebo pri ovocných drevinách zberom plodov. Z toho vyplýva i ďalší benefit pre poľnohospodára, pretože svoju produkciu diverzifikuje a tým znižuje riziko  podnikania. Niektoré štúdie ukazujú, že pri kombinovanom pestovaní drevín a poľných plodín je výsledný ekonomický potenciál 1,2 až 1,4 krát väčší ako pri monokultúrnom pestovaní poľných plodín alebo len drevín (Gálik, 2022).

Agrolesníctvo je svojím spôsobom návrat k používaniu zdravého sedliackeho rozumu a využívanie funkcií drevín pri hospodárení na pôde
Jaroslav Jankovič
Menu